Regulamin korzystania z www.galerianuage.pl

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób prowadzenia sprzedaży przez Internetową Galerię Sztuki Nuage , za pośrednictwem sklepu internetowego www.galerianuage.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym” lub „Sprzedawcą”) oraz określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie sprzedaży i dostawy towarów na odległość, tj. bez równoczesnej obecności stron umowy, a także wnoszenia i rozpatrywania reklamacji Kupujących oraz zwrotu towarów poprzez stronę internetową  www.galerianuage.pl.

Podmiotem odpowiedzialnym za Internetową Galerię Sztuki Nuage jest :

Agata Hebel-Binkowska Galeria Sztuki Nuage

NIP 8272187123
REGON 101328745
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 27
98-200 Sieradz

§ 1 Definicje

1. Administrator – Osoba zarządzająca stroną internetową Sklepu Internetowego.
2. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Dostawa – oznacza czynność polegającą na dostarczeniu przez Sprzedawcę dla Klienta, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
4. Dostawca – podmiot współpracujący ze Sprzedawcą w zakresie wykonywania Dostawy Towarów
5. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która nabywa produkty za pośrednictwem sklepu internetowego oraz telefonicznie lub mailowo;
6. Konsument – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego, telefonicznie lub mailowo w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, utworzony na jego rzecz przez Sprzedawcę, dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w sklepie internetowym, oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umowy sprzedaży;
8. Login – procedura identyfikacji użytkownika przed finalizacją transakcji. Polega na podaniu identyfikatora i/lub hasła.
9. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
10. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta – osoba fizyczna zawierająca Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
11. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
12. Rejestracja – czynność polegająca na utworzeniu Konta Klienta, wymagana w celu korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
13. Sprzedawca – Agata Hebel-Binkowska Galeria Sztuki Nuage
NIP 8272187123, REGON 101328745, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 27, 98-200 Sieradz, nr konta Bank Santander 44 1090 2590 0000 0001 5534 9652, tel:+48 501 976 814 – będący jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego,
14. Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające pod adresem www.galerianuage.pl.
15. Towar – oznacza produkty (obrazy) zaprezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogące być przedmiotem Umowy sprzedaży.
16. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
17. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość, oparta na zasadach określonych w Regulaminie, między Sprzedawcą a Klientem.
18. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

§ 2 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa w szczegółach zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta Klienta w ramach Sklepu Internetowego, składania zamówień, dokonywania płatności, sposobów dostawy zamówionych Towarów, zasad rękojmi i reklamacji, postępowania w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, świadczenia usług nieodpłatnych oraz rezygnacji z nich oraz ochrony danych osobowych.
Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełniania przez system informatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
1. przeglądarki internetowe w aktualnej wersji np.:
◦ Firefox
◦ Chrome
◦ Internet Explorer
2. dowolny program od przeglądania plików w formacie PDF.
Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

§ 3 Rejestracja

1. Klient może dokonać nieodpłatnej Rejestracji w celu utworzenia Konta Klienta,
2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
3. W trakcie dokonywania Rejestracji Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, aby dokonać Rejestracji należy zaakceptować warunki Regulaminu.
4. Podczas procesu Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych. Sprzedawca informuje o celu zbierania tych danych oraz zobowiązuje się nie udostępniać ich w celach innych niż takie, na które Klient wyraził zgodę.
5. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje drogą elektroniczną na adres poczty mailowej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zostaje zawarta umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, a Klient zyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta oraz dokonywania zmian danych podanych podczas procesu Rejestracji.

§ 4 Towar – OBRAZY

1. Towarem w Sklepie Internetowym są dzieła sztuki, czyli obrazy wykonane ręcznie.
2. Obrazy mogą nosić nieznaczne ślady upływu czasu i swoje i indywidualne cechy.
3. Obrazy oferowane w Sklepie Internetowym zostały przyjęte do sprzedaży na drodze komisu lub zostały nabyte przez Sprzedawcę i stanowią jego własność.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne towarów oraz ich wady prawne.
5. Konsument nabywając obraz nie nabywa równocześnie prawa do kopiowania, przerabiania oraz komercyjnego wykorzystywania tychże obrazów. Jest to zabronione. Prawo autorskie osobiste, które przysługuje Autorowi dzieła jest niezbywalne i bezterminowe.
6. Prezentowane zdjęcia obrazów (towarów) w Sklepie Internetowym mogą się nieznacznie różnić od oryginałów oglądanych na żywo, mogą wystąpić nieznaczne różnice w zakresie barw oraz faktur. Dokładamy wszelkich starań, aby zdjęcia były jak najwyższej jakości, ale czasami różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Konsumenta.
7. Właścicielem wszystkich opisów oraz zdjęć na Stronie Internetowej Sklepu jest Sprzedawca, chyba że w niektórych przypadkach zaznaczono inaczej. Zakazane jest korzystanie z treści umieszczonych na Stronie Internetowej Sklepu oraz na kontach Instagram oraz Facebook należących do Sprzedawcy.

§ 5 Zamówienia

1. Informacja o produktach prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
2. Klient może dokonać zamówienia w Sklepie Internetowym, przy pomocy Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3. Klient, który składa zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, składa zamówienie wybierając Towar. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia KUPUJĘ i PŁACĘ pod danym Towarem zaprezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po dokonaniu całości zamówienia i dokonaniu wyboru sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy. Za każdym razem zanim dojdzie do wysyłania formularza do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar oraz Dostawę, jak też o wszystkich innych dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
4. Dokonanie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, które są przedmiotem zamówienia.
5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca jest zobowiązany do przesłania na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenia złożenia zamówienia.
6. Sprzedawca po potwierdzeniu złożenia zamówienia przez Klienta, przesyła na podany adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.
7. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta adres, na Trwałym Nośniku.

§ 6 Płatności

1. Ceny podane na Stronie Internetowej Sklepu, które są zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto (zawierają podatek VAT) i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o kosztach tych Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
2. Klient może dokonać wyboru formy płatności za zamówione Towary pomiędzy:
– Przelewem na rachunek bankowy:
nr konta Bank Santander 44 1090 2590 0000 0001 5534 9652
– Płatnością za pośrednictwem portalu przelewy24.pl

3. Klient za każdym razem jest poinformowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.
4. W wypadku, gdy Klient nie wywiąże się z terminu płatności, o którym mowa wyżej, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 7 Dostawa

1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
3. Termin realizacji Dostawy to maksymalnie 7 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty. Sprzedawca zastrzega możliwość przedłużenia tego terminu w wypadku trudności niezależnych od niego. Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o powstałym opóźnieniu.
4. Zamówione Towary zostaną dostarczone za pośrednictwem Dostawcy na adres podany w formularzu zamówienia. Istnieje również możliwość odbioru osobistego, po wcześniejszych umówieniu się ze Sprzedawcą.
5. W dniu wysłania Towaru do Klienta Sprzedawca skontaktuje się z Klientem telefonicznie lub przekaże na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta informację o wysłaniu Towaru.
6. Klient zobowiązany jest sprawdzić doręczoną przesyłkę. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od Dostawcy sporządzenia właściwego protokołu.
Bez spisanego protokołu reklamacje nie będą rozpatrywane.
7. Sprzedawca, zgodnie z oświadczeniem Klienta, załącza w formie elektronicznej dowód zakupu w formie faktury VATmarża .
8. Zamówienia, których wartość przekroczy 20 000 zł brutto są dostarczane na koszt Sprzedającego.

§ 8 Rękojmia

1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Klientowi.

§ 9 Reklamacje

1. Wszystkie reklamacje związane z Towarem i realizacją Umowy Sprzedaży należy kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy info@galerianuage.pl
2. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji powiązanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

§ 10 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

1. Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny.
2. Termin na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się w chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż przewoźnik.
3. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy sprzedaży składając u Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może zostać złożone pisemnie na adres ul. POW 27 ‘Oprawa obrazów’ ; 98-200 Sieradz lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej na info@galerianuage.pl .
5. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
6. Jeśli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, Umowa Sprzedaży przestaje zobowiązywać.
7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty Dostawy Towaru. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia dowodu zwrotu Towaru.
8. Jeśli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który korzysta z prawa do odstąpienia od umowy wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych dodatkowych kosztów.
9. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
10. W wypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Klient ponosi wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu: pakowanie, kurier. W związku z wysoką wrażliwością dzieł sztuki na transport oraz warunki atmosferyczne jak i wysoką wartość obrazów, zwracane obrazy (towary) powinny być co najmniej tak samo solidnie zapakowane, zabezpieczone i przewiezione bezpiecznym transportem do Sprzedawcy.
11. Odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru ponosi Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta.
12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, którego użyto w celu zakupu, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu.

§ 11 Usługi nieodpłatne

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne,w których skład wchodzą:
   a) Newsletter;
   b) Prowadzenie Konta Klienta;
2. Usługi te świadczone są przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3. Sprzedawca może wybrać i zmienić rodzaj, formę, czas oraz sposób udzielenia dostępu do wymienionych usług, o czym informuje Klienta w sposób zgodny ze zmianą Regulaminu.
4. Każdy Klient może skorzystać z usługi Newsletter poprzez podanie adresu poczty elektronicznej w formularzu na stronie Sklepu Internetowego. Usługa ta polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę informacji handlowych Klientowi.
5. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych towarach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji.
10. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na możliwości dokonywania zakupów w Sklepie, modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji oraz śledzenie stanu realizacji zamówienia, historii zamówień wcześniej zrealizowanych.
11. Klient, który po dokonaniu Rejestracji może zażądać usunięcia Konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta, Sprzedawca może je usunąć w terminie do 14 dni od zgłoszenia żądania.
12. Sprzedawca posiada uprawnienia do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, jeśli Klient działa na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, narusza przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu, lub, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta lub usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa. Blokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wyżej wymienionych przyczyn może trwać przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadomi Klienta o blokadzie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§ 12 Ochrona danych osobowych

Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności, dostępnej na Stronie Internetowej.
§ 13 Rozwiązanie umowy o świadczenie usług (nie dotyczy Umów sprzedaży)
1. Sprzedawca, jak i Klient, mogą dokonać rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie oraz bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz poniższych postanowień
2. Klient, który dokonał Rejestracji może dokonać rozwiązania umowy o świadczenie usług za pomocą drogi elektronicznej, wysyłając Sprzedawcy stosowne oświadczenie woli,używając dowolnego środka komunikacji na odległość, który umożliwia Sprzedawcy zapoznanie się z oświadczeniem woli Klienta.
3. Wypowiedzenie umowy o świadczeniu usług przez Sprzedawcę następuje drogą elektroniczną, przez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

§ 14 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, jednak w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywistych poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
2. Regulaminu jest cały czas dostępny na Stronie Sklepu, może zostać wydrukowany, utrwalony na nośniku lub pobrany.
3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. W przypadku zaistnienia sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą usiłowały rozwiązać sprawę polubownie.
4. Klient jest poinformowany przez Sprzedawcę o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być rzecznik praw konsumenta lub Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zamówienia przyjęte do realizacji przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu będą realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu złożenia zamówienia na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca zobowiązuje się poinformować Klienta 7 dni przed wejściem w życie zmian Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną . W przypadku, gdy Klient nie zaakceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §12 Regulaminu.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.09.2023 r