§ 8 Rękojmia

1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Klientowi.

§ 9 Reklamacje

1. Wszystkie reklamacje związane z Towarem i realizacją Umowy Sprzedaży należy kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy info@galerianuage.pl
2. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji powiązanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

§ 10 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

1. Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny.
2. Termin na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się w chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż przewoźnik.
3. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy sprzedaży składając u Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może zostać złożone pisemnie na adres ul. POW 27 Galeria Sztuki Nuage Agata Hebel-Binkowska ; 98-200 Sieradz lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej na info@galerianuage.pl .
5. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
6. Jeśli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, Umowa Sprzedaży przestaje zobowiązywać.
7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty Dostawy Towaru. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia dowodu zwrotu Towaru.
8. Jeśli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który korzysta z prawa do odstąpienia od umowy wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych dodatkowych kosztów.
9. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
10. W wypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Klient ponosi wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu: pakowanie, kurier. W związku z wysoką wrażliwością dzieł sztuki na transport oraz warunki atmosferyczne jak i wysoką wartość obrazów, zwracane obrazy (towary) powinny być co najmniej tak samo solidnie zapakowane, zabezpieczone i przewiezione bezpiecznym transportem do Sprzedawcy.
11. Odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru ponosi Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta.
12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, którego użyto w celu zakupu, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu.